Regulamin wypożyczalni  Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach

 

 

par. 1

Prawo korzystania

 

1. Z wypoźyczalni  mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

       a/ okazać dowód osobisty ,

       b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

par.2

Wypożyczanie

 

1. Czytelnik  sam wybiera  dla siebie książki.

2. Wypożyczyć można jednorazowo 6 książek:

       - z literatury pięknej na okres 2 miesiecy

       - z literatury popularnonaukowej na okres 1 miesiąca

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli ni ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może skrócić ustalony w par.2 pkt 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni można korzystać na miejscu lub wypożyczyć książki na zewnątrz na okres 1 miesiąca po złożeniu podpisu

    na rewersie bibliotecznym.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarz , któremu też zwraca wypożyczone książki.

9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

 

 

par.3

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan

    książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, odkupując w zamian, za zgodą dyr Biblioteki inną pozycję o

    wartości nie mniejszej od zagubionej, uszkodzonej lub zniszczonej, a przydatną dla Biblioteki.

 

 

par. 4

Przetrzymywanie książek

 

1. Za przetrzymywanie wypożyczonych książek ponad termin określony w par 2 pkt 1 Biblioteka wysyła upomnienia.

2. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia  za pobraną kwotę Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z

    przepisami prawa.

 

par.5

Skargi i wnioski

 

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

 

par.6

Przepisy końcowe

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty

    wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

3. Wysokość opłat regulaminowych (upomnienia), określa obowiązujący w danym roku cennik.